အေမရိကန္နိုင္ငံေရတပ္၏ ေနာက္ဆံုးေပၚလက္နက္ (ရုပ္သံ)

အေမရိကန္နိုင္ငံေရတပ္၏ ေနာက္ဆံုးေပၚလက္နက္ PHALANX (Rapid-Fire Gun)

PHALANX (Rapid-Fire Gun) သည္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ေရဒါလမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ပစ္ခတ္နိုင္သည့္ အေမရိကန္ေရတပ္မွ ေနာက္ဆံုးေပၚလက္နက္ PHALANX (Rapid-Fire Gun) ျဖစ္သည္။ 22mm စစ္ေသနတ္အမ်ိဳးအစား အသံုးျပဳထားၿပီး ၃၆၀ ဒီဂရီလွည့္ပတ္ ပစ္ခတ္နိုင္စြမ္းရွိကာ အေမရိကန္ေရတပ္သေဘၤာမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးခံတပ္အျဖစ္ ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။

PHALANX (Rapid-Fire Gun) သည္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားနွင့္ Drone မ်ားအထိ ပစ္ခတ္နိုင္စြမ္းရွိၿပီး ထိုလက္နက္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ရွာေဖြ၊ ေထာက္လွမ္း၊ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္နိုင္စြမ္းမ်ား အျပည့္ရွိသည္။ ထိုလက္နက္ကို အေမရိကန္နိုင္ငံတစ္ခုတည္းတြင္ အသံုးျပဳသည္သာ မဟုတ္ေပ၊ ၄င္း၏ မဟာမိတ္နိုင္ငံ ၂၄ နုိင္ငံတြင္လည္း အသံုးျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ထိုလက္နက္၏ ပစ္ခတ္နိုင္စြမ္းနွင့္ ၄င္း၏အေၾကာင္းအရာမ်ားကို BI မွယခုလို စီစဥ္တင္ဆက္ထားသည္။
ဗီဒီယို ၾကည့္ရႈရန္ –

US Navy

REPORTING BY : AJAX (International War News Journal)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s