“ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပို္င္းမွာ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အေမရိကန္သံ႐ံုးမွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္”

us embassy statement

 

Advertisements